You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin

 

 1. Informacje ogólne

  1. www.baga.net.pl, zwanym dalej „Baga” jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Agnieszka Bożejewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU „Baga” Agnieszka Bożejewicz z siedzibą w Rudaw 13, 87-408 Ciechocin, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie „Baga”

  2. Sklep internetowy „Baga” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym „Baga” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem „Baga” wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

  5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

II. Realizacja zamówień.
1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą następnego dnia roboczego.
2. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które skorzystają ze sklepu internetowego „Baga”
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.
4. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon fiskalny lub na życzenie Klienta po otrzymaniu kompletnych danych z numerem NIP-u faktura VAT.

 1. Formy płatności - Wysyłka towaru
  1. Płatności za zakupy i dostawę towarów można uiszczać w formie przelewu pieniędzy na konto firmy, podane na stronie sklepu”Baga”
  2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób, a czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

  3. Sklep www.baga.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki, wynikające z nieterminowości Poczty Polskiej

IV. Gwarancja, niezgodność z umową i zwroty towarów
1. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać w ciągu 14 dni na adres firmy PPHU „Baga”
2.Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru.
3.Na wszystkie produkty udzielana jest 24 miesięczna gwarancja.
4.W przypadku stwierdzenia istnienia ukrytych wad towaru Klient ma prawo do reklamacji produktu. W tym celu powinien wysłać go na adres firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.
5.Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieuszkodzonymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu. Zwrot równowartości ceny towaru następuje za pośrednictwem przelewu lub przekazu pocztowego. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki towaru.
6. Koszty wysyłki i odesłania reklamowanych towarów pokrywa Sprzedający. Koszty wysyłki towarów zwracanych zgodnie z pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu pokrywa Nabywca. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 1. Polityka prywatności
  1. Wypełnienie formularza z danymi równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby obsługi klienta i realizowania zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  2. Operator sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  3. PPHU „Baga”właściciel serwisu internetowego www.baga.net.pl zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób odwiedzających serwis.

  4. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim, będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji z nimi.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością firmy PPHU „Baga”, która prowadzi sklep www.baga.net.pl, lub udostępnione za zgodą firm współpracujących. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody

VI Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
2. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Protokół zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Sprzedawca:

PPHU :Baga” Agnieszka Bożejewicz

Rudaw 13, 87-408 Ciechocin

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Sprzedawca:

PPHU :Baga” Agnieszka Bożejewicz

Rudaw 13, 87-408 CiechocinSporządzone w dniu …………………………………………………………………………….

1.Imie i nazwisko zwracającego ………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..

3. PESEL ………………………………………………………………………………………..

4. Tel kontaktowy ………………………………………………………………………………

5. Adres e-mail ………………………………………………………………………………….

6. Nr zamówienia ……………………………………………………………………………….

7. Nazwa i ilość zwracanego towaru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

8.Data otrzymania towaru ………………………………………………………………………

9. Nr paragonu lub faktury ……………………………………………………………………...

10. Środki pieniężne zwrócić przelewem na konto Bank …………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………….

Przekazem pocztowym na adres …………………………………………………………………………………………………

 

……………………………

Czytelny podpis zwracającego